Blogosfera

Przydatna wiedza na temat walut i biznesu oraz fakty z życia Amronetu.

Powrót do Blogosfery wróć
Flaga Unii Europejskiej

EBC i jego rola w Unii Europejskiej

EBC, czyli Europejski Bank Centralny to podmiot który współpracuje z bankami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej kształtując jednocześnie politykę monetarną w strefie euro. Na czym polega jego główna rola? Z jakimi problemami musi się zmagać EBC? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest EBC?

EBC jest niewątpliwie jedną z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Jest to bank centralny dla 19 krajów UE, w których obowiązuje na co dzień euro, którego jest emitentem. Ponadto EBC ściśle współpracuje z bankami centralnymi wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mechanizm funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego opiera się o 3 główne organy zarządzające, a mianowicie Zarząd, Radę Prezesów oraz Radę Ogólną. Prezesem jest obecnie Francuzka Christine Lagarde, która pełni tę funkcję od 1 listopada 2019. Siedziba EBC znajduje się natomiast w Frankfurcie nad Menem.

Znaczenie i rola EBC

Wspomniano już, że Europejski Bank Centralny jest jedną z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że EBC jest nie tylko emitentem euro, ale również odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej w całej strefie euro, np. poprzez ustalanie wysokości stóp procentowych oraz operacje otwartego rynku. Jego głównym zadaniem jest jednak walka z inflacją oraz utrzymanie stabilności cen w euro strefie, a co za tym idzie ochrona siły nabywczej wspólnej europejskiej waluty.

Europejski Bank Centralny odpowiada również za nadzorowanie systemów bankowych w krajach należących do strefy euro. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z ich bankami centralnymi. Dodatkowo EBC monitoruje również funkcjonowanie systemów płatniczych (np. TARGET) oraz przeciwdziała fałszowaniu emitowanych przez siebie banknotów.

Warto również wspomnieć, że realizowanie, za które odpowiada EBC jest możliwe dzięki temu, że instytucja jest w pełni niezależna. Niezależność ta kształtowana jest na czterech poziomach, a mianowicie politycznym, personalnym, finansowym oraz funkcjonalnym. 

Problemy i wyzwania Europejskiego Banku Centralnego (polityka monetarna).

EBC jak instytucja odpowiedzialna za kształtowanie polityki monetarnej w strefie euro zmaga się z wieloma problemami oraz stoi przez wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych obecnie należy walka z inflacją będącą skutkiem kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. By zapobiec jej wzrostowi Europejski Bank Centralny musi podejmować optymalne decyzje w zakresie kształtowania stóp procentowych, czy dokonywać odpowiednich operacji otwartego rynku. Zachowanie stabilności cen to obecnie najistotniejsze wyzwanie Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ instytucja musi dostosować swoje działania do polityki monetarnej kształtowanej przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Wyzwaniem EBC jest z pewnością również kształtowanie polityki monetarnej w taki sposób, by umożliwić wyjście z kryzysu najbardziej zadłużonym państwom wspólnoty, a co za tym idzie uchronić je przed bankructwem. W związku z tym EBC musi odpowiednio zarządzać długiem strefy euro, który bezpośrednio przekłada się na siłę europejskiej waluty.

Podsumowując należy stwierdzić, że EBC to instytucja, która pełni niezwykle ważną rolę w Europie. Jest nie tylko emitentem euro, ale również podmiotem, który odpowiada za ochronę europejskiej waluty, której siła jest ważna nie tylko dla strefy euro, ale także pozostałych państw członkowskich.

__________________________________

Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu Amronet.pl. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

nowszy wpis starszy wpis