Uwaga! Przelewy na konta w Polsce i za granicą za 0 PLN!

Regulamin Programu Poleceń – AmroPolecenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje

 • 1.
 1. Regulamin został wydany przez Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000472748, Regon: 022207267 NIP: 894-30-47-640, kapitał zakładowy 700 000 PLN, która zarządza serwisem www.amronet.pl i w dalszej treści Regulaminu jest określana nazwą Operator.
 2. Na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami);
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa
 • 2.
 1. Usługodawca świadczy i prowadzi AmroPolecenia na podstawie Regulaminu lub Umowy Partnerskiej zawartej z Partnerem.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest akceptacja Regulaminu w Strefie Zysku lub podpisanie Umowy Partnerskiej.

Rozdział II

Zasady ogólne.

 • 3.
 1. Celem AmroPoleceń jest zarekomendowanie klientom usług strony internetowej amronet.pl polegających na wymianie walut.
 2. Zawarciem umowy pomiędzy Usługodawcą, a Partnerem następuję poprzez wejście na stronie w zakładkę AmroPolecenia i akceptacja regulaminu lub podpisanie Umowy Partnerskiej przez dwie strony.
 3. Przed zawarciem umowy Partner posiada możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu udostępnionego na stronie amronet.pl.
 4. Uczestnikiem AmroPoleceń może zostać:
  a) Pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub poza jej granicami;
  b) Będąca użytkownikiem strony www.amronet.pl
  c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedziba na terytorium Polsku lub poza jej granicami;
 5. Partner może mieć tylko jedno konto w AmroPoleceniach.
 6. W przypadku posiadania działalności gospodarczej Partner ma możliwość posiadania dwóch kont dla osoby fizycznej oraz prowadzącej działalność gospodarczą.
 7. Usługodawca może weryfikować założone konta oraz w razie wątpliwości prosić Partnera o wyjaśnienie.
 8. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem konta, brakiem wypłaty środków oraz rozwiązaniem współpracy.
 • 4

Usługodawca może odmówić współpracy, gdy:

 1. zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji konta w platformie Amronet.pl są fałszywe,
 2. jeśli jest działaniem nieuczciwej konkurencji,
 3. nie odpowiada strategii marketingowo-reklamowej lub produktowej Usługodawcy,
 4. nazwa domeny, strony internetowej lub mailingu narusza dobra osobiste, obraża lub zniesławia
 • 5.
 1. Na czas trwania współpracy w zakładce Stefa Zysku, Partner ma dostęp do weryfikacji otrzymanego wynagrodzenia z tytułu poleceń.
 2. Umowa Partnerska zawarta jest na czas nieokreślony.

Rozdział III

Wynagrodzenie.

 • 6.
 1. Z tytułu przedmiotu AmroPoleceń, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenia Partnera wynosi 25% prowizji brutto (z VAT) od prowizji, która została pobrana podczas wymiany walut.
 3. Prowizja będzie naliczana od każdej poleconej wymiany do odwołania.
 4. Minimalna kwota do wypłaty Wynagrodzenia to 100 zł.
 5. W celu dokonania wypłaty środków wymagane jest wystawienie faktury VAT lub kontakt z Działem Obsługi Klienta, który udostępni Państwu druk kwestionariusza osobowego. Kwestionariusz osobowy potrzebny jest w celu rozliczenia przychodów uzyskanych z akcji promocyjnych. Do momentu braku dostarczenia kwestionariusza, środki nie zostaną udostępnione, w celu zrealizowania wypłaty. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://amronet.pl/kontakt

Rozdział IV

Termin obowiązywania regulaminu.

 • 7.
 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 18 listopada 2019r.
 • 8.
 1. Usługodawca posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności oraz jakiekolwiek inne prawa związane z programem
 2. Na mocy Umowy Partnerskiej, Partner nie nabywa jakichkolwiek prawa lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W szczególności, Partner nie może bez zgody Usługodawcy używać zarejestrowanych znaków towarowych Usługodawcy.

Rozdział V

Zakres odpowiedzialności.

 • 9.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Brak możliwości uznania osoby za Poleconą jeżeli w wyniku usunięcia pliku cookie z informacją o sposobie pozyskania, otrzymanego klienta.
 2. Wszelkich nieprawidłowości związanych z rozliczeniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.
 3. Problemy techniczne związane z wyświetlaniem stron reklamowych Partnera lub przekierowaniem odwiedzających Strony Internetowe Partnera.

Rozdział VI

Bezpieczeństwo.

 • 10.
 1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo działania systemu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu, za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

Rozdział VII

Dane osobowe.

 • 11.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Payholding Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 22 Piętro, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000472748, NIP: 8943047640 (zwaną dalej: Payholding).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@payholding.com
 3. Dane osobowe użytkownika nie mogą być przekazywane przez Operatora innym Użytkownikom oraz innym podmiotom bez zgody Użytkownika – Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Operator w związku ze świadczeniem w Serwisie usług (opisane w 4.) przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem jego prywatności, zgodnie z przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przedstawiamy w Polityce Prywatności.

Rozdział VIII

Reklamacje.

 • 12.
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowania usługi.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie na adres: Payholding Sp. z o.o., Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, 53-413 Wrocław, lub pocztą elektroniczną na adres email: pomoc@amronet.pl.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedz na reklamacje na adres e-mail, który wskazał przy danych Rejestracyjnych. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni, Operator przekaże informacje o przyczynie braku możliwości dotrzymania terminu. I wyznaczy termin jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Klientowi przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Operatora zawartego w odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

 • 13.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej www.amronet.pl. Informacja o zmianach w Regulaminie może zostać, również wysłana do Użytkowników pocztą elektroniczną na maila podanego przy Rejestracji.
 3. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika, w Regulaminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, z celami i interesem Serwisu www.amronet.pl lub Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego