Polskie przelewy oraz zagraniczne za 0 PLN!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PAYHOLDING INTERNATIONAL SP. Z  O. O. SP. K Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
KRS: 0000819286, REGON: 38508395, NIP: 8992873390

Obowiązujący od dnia 02 marca 2020 roku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje

 • 1.
 1. Regulamin został wydany przez Payholding International Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwiaździsta 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000819286, REGON: 38508395 NIP: 8992873390, która zarządza serwisem www.amronet.pl i w dalszej treści Regulaminu jest określana nazwą Operator.
 2. Na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami);
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa.
 • 2.

Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pomocą sieci Internet, składa ofertę kupna lub sprzedaży waluty na Giełdzie Walut, dostępnej na amronet.pl.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
 3. Beneficjent Rzeczywisty – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 4. Giełda Walut – łączenie przeciwstawnych zleceń w pary walutowe np.: EUR/PLN, składanych przez Użytkowników;
 5. Konto Użytkownika – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, na którym następuje rejestracja złożonych zleceń wymian walut, zrealizowanych transakcji oraz dokonanych przez użytkownika wpłat/wypłat środków pieniężnych z lub na rachunki bankowe podane przez użytkownika.
 6. Tabela Ofert – tożsama z definicją Giełda Walut;
 7. Zlecenie przeciwstawne – połączenie w parę walutową Zleceń dwóch Użytkowników np.: EUR/PLN;
 8. BOK – Biuro Obsługi Klienta wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Operatora;
 9. Opcja kosztowa SHA – opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu
 10. Opcja kosztowa OUR – opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta pokrywa zleceniodawca. W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana kwota przelewu wraz ze wszelkimi kosztami pobranymi przez banki uczestniczące w transakcji. Natomiast odbiorca otrzyma kwotę docelową nie ponosząc przy tym kosztów.
 11. amronet.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom korzystanie z narzędzi/aplikacji dzięki, którym możliwe jest dopasowanie par przeciwstawnych zleceń walut, zwany również Giełdą Walut;
 12. Rejestracja – jest jednoznaczna z Założeniem Konta;
 13. Prowizja – należność pobierana przez Operatora z tytułu pośrednictwa w połączeniu w pary walutowe dwóch przeciwstawnych Ofert/Zleceń, które Użytkownik zleca Operatorowi;
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin, który jest dostępny bezpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://amronet.pl/regulamin/ oraz jest utworzony zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 15. Kurs www.amronet.pl – kurs wymiany walut aktualizowany na podstawie rynku FOREX lub najlepszy dostępny kurs proponowany przez Użytkowników;
 16. Kurs Użytkownika – kurs wymiany waluty, który jest ustalany przez Użytkownika podczas składania Zlecenia wymiany;
 17. Zlecenie – złożenie Oferty sprzedaży, albo kupna waluty przez Użytkownika u Operatora na Giełdzie Walut. Oferta jest propozycją Użytkownika, na warunkach przez siebie ustalonych, określająca za jaką cenę Użytkownik chce sprzedać walutę oraz ustalić kurs wymiany waluty, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz z postanowień niniejszego Regulaminu;
 18. Oferta – jest jednoznaczna z definicją Zlecenia;
 19. Transakcja – zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa kupna lub sprzedaży.
 20. Ustawa o ochronie danych osobowych –odstawa prawna ochrony danych osobowych: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 21. Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
 22. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy –Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu – rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 22018 poz. 723 z 2018r.)
 23. Przelew – transfer środków pieniężnych na Rachunek wskazany przez Operatora w odpowiedniej walucie, podczas składania Zlecenia przez Użytkownika lub transfer środków dokonany na wskazany rachunek Użytkownika po wymianie waluty;
 24. Rachunek – konto bankowe utrzymywane przez Operatora, prowadzone dla Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Bankowego;
 25. Zgodność danych Użytkownika – wskazanych w przelewie dokonanym przy użyciu rachunku bankowego, a danymi jakie Użytkownik pozostawił u Operatora podczas Rejestracji. Jednocześnie weryfikacji podlega tytuł przelewu oraz login danego użytkownika;
 26. Dodatkowe dokumenty – Operator ma prawo wymagać od Użytkownika przedstawienia dodatkowych dokumentów (np. serię i numer dowodu osobistego, paszport, kartę stałego pobytu lub inny dokument tożsamości), w celu weryfikacji, brak przedstawienia odpowiednich dokumentów uprawnia Operatora do wstrzymania realizacji transakcji i wypłaty środków na rzecz Użytkownika;
 27. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski,
 28. Dostępność www.amronet.pl – dostępność serwisu https://amronet.pl/ w sieci Internet 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę;
 29. Wymagania techniczne – wymagania techniczne niezbędnie do tego, aby Użytkownik mógł swobodnie korzystać z Serwisu amronet.pl: posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka Internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, pliki Cookiem i Java Scripts oraz posiadanie telefonu komórkowego, a także adresu email, w celu otrzymania potwierdzenia transakcji. Do odczytu plików PDF jest konieczny program, który Użytkownik powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.
 30. RODO – rozumie się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 31. Tabela Opłat i Prowizji – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie, która stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest integralną częścią regulaminu.
 32. Operator – Payholding International sp. z o.o. sp.k  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, właściciel serwisu Amronet.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000819286, REGON: 38508395 NIP: 8992873390
 • 3.
 1. Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie w Serwisie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Rozdział II

Zawarcie umowy oraz rejestracja Użytkownika.

 • 4.
 1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z Operatorem po poprawnym zakończeniu procesu Rejestracji.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 3. Operator świadczy w Serwisie amronet.pl usługę polegającą na dopasowaniu par przeciwstawnych zleceń następujących walut: PLN, EUR, CHF, USD, GBP oraz RUB zwaną również Giełdą Walut.
 4. Zawarcie umowy następuje na Karcie Rejestracja i dochodzi do skutku, z chwilą spełnienia poniższych warunków:
  a) należy wypełnić wszystkie pola formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.amronet.pl,
  b) dane muszą być podane zgodnie ze stanem faktycznym;
  c) Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia;
  d) zatwierdzenie Rejestracji następuje przez kliknięcie w przycisk Załóż Konto.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną cześć Tabelą Opłat i Prowizji, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 6. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  a) w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres pocztowy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, pesel) nr telefonu komórkowego;
  b) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: firma (nazwa) i forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, NIP i REGON, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego;
  c) podanie adresu email, który stanowić będzie login do Serwisu oraz wskazany będzie do odbioru wiadomości od Operatora.
 7. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik Konta nie może udostępniać Konta Użytkownika innym osobom oraz nie może przenosić Konta Użytkownika na inne osoby.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępu do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim. Operator zobowiązuje się do umożliwienia odzyskania Hasła Dostępu do Serwisu poprzez stronę internetową www.amronet.pl.
 9. Z chwilą ukończenia rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną na wskazany przez Użytkownika e-mail, a zaakceptowanie treści otrzymanej wiadomości elektronicznej będzie równoznaczne z uzyskaniem dostępu do Serwisu.
 10. W ramach Serwisu amronet.pl są udostępniane Użytkownikowi następujące zasoby:
  a. rejestracje Użytkownika oraz identyfikacja,
  b. możliwość wystawienia Oferty na Giełdę Walut,
  c. dopasowanie Ofert i wymiana waluty,
  d. faktura potwierdzająca kupno lub sprzedaż waluty.
 11. Każdy z Użytkowników po zawarciu umowy z Operatorem, posiada możliwość wystawienia własnej Oferty waluty, którą chce wymienić np.: EUR po kursie własnym lub po kursie najlepszym dostępnym, obowiązującym w danym momencie na rynku światowym. Zadaniem Operatora jest dopasowanie przeciwstawnej Oferty i połączenie ich w parę walutową.
 • 5.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych, które zostały przekazane Operatorowi oraz jest zobowiązany do ich aktualizacji w serwisie.
 2. W przypadku wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika do momentu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, Operator jest uprawniony do odmowy dalszego wykonywania usług na rzecz Użytkownika oraz zablokowania konta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane operacje, wstrzymanie wpłat oraz wypłat, blokady Konta lub zamrożenia środków, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane zgodnie z zastosowaniem się do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze, a wynikającego z innych przepisów prawa.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzasadnione podejrzenie naruszenia  przepisów prawa krajowego oraz prawa członkowskiego, spowoduję przekazanie informacji organom państwowym, a w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez Użytkownika, zawiadomienie odpowiednich organów ścigania
 6. Operator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji Użytkowników innymi, niż określone powyżej, metodami.
 • 6.
 1. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej, w szczególności nazwą Użytkownika mającej postać adresu strony „WWW” lub imienia, pseudonimu lub nazwiska powszechnie znanej osoby.

 

Rozdział III

Wpłata oraz identyfikacja środków.

 • 7.
 1. Wpłata polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych na odpowiedni Rachunek Bankowy na podstawie danych podanych przez Użytkownika, w szczególności odpowiedniej waluty oraz konta bankowego, z którego będzie dokonywana wpłata.
 2. Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, w kwocie rzeczywistej otrzymanej przez Operatora, w szczególności gdy Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów realizacji przelewu oraz ewentualnych kosztów, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące.
 3. Operator może dokonać zwrotu środków na konto Użytkownika w przypadku występujących rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi z formularza Rejestracji, a danymi z przelewu.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności danych, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie.
 5. W przypadku pojawienia się oczywistych omyłek dane osobowe mogą zostać poprawione przez Operatora, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Serwisie.
 6. W przypadku nieustalenia przyczyny niezgodności danych, Operator niezwłocznie zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew, pomniejszoną o koszt związany ze zwrotem środków.
 7. Przelew zwrotny będzie dokonany nie później niż w terminie 30 dni.
 8. Jeżeli weryfikacja Użytkownika zakończy się pomyślnie to środki automatycznie pojawiają się na karcie „Mój Amronet, Wpłaty i Wypłaty” w pozycji „Środki dostępne”.

Rozdział IV

Zlecenie Wymiany Walut

 • 8.
 1. Operator umożliwia Użytkownikom składanie Ofert Sprzedaży lub Ofert Kupna walut określonych przez Operatora w Serwisie.
 2. Operator przyjmuje wyłącznie Zlecenia Wymiany Walut, na które Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych w walucie, która został wpłacona do Serwisu.
 3. Użytkownik korzystając z Panelu „Nowe Zlecenie Wymiany” klikając myszką wskazuje walutę, która ustawia się domyślnie zgodnie ze Środkami Bieżącym w portfelu np.: PLN. Użytkownik klikając, wybiera walutę, na którą chce dokonać wymiany np.: EUR, wskazuje rodzaj kursu, który wybiera np.:
  • kurs najlepszy dostępny
  • kurs własny
  i dokonuje akceptacji dodania Oferty na Giełdę Walut, klikając przycisk Akceptuj.
 4. Zlecenie Wymiany Walut można dokonywać w całości lub częściowo przez Użytkownika.
 5. Kwota, którą Użytkownik zleca do wymiany nie może być mniejsza niż: 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GB, 1 CHF, 1 RUB.
 6. Kwota, którą Użytkownik zleca do wypłaty nie może być mniejsza niż: 5 EUR, 5, USD, 5 GBP, 5 CHF, 5 RUB wraz z kosztami związanymi z opłatą za przelew, zgodnie z tabelą opłat dla danego banku.
 7. Kliknięcie przycisku Akceptuj jest jednoznaczne z wstawieniem Oferty na Giełdę Walut oraz złożeniem dyspozycji Operatorowi dopasowania Oferty.
 8. Jeżeli w Tabeli Ofert znajduje się Oferta przeciwstawna do tej, którą złożył Użytkownik, to następuje automatyczne dopasowanie dwóch przeciwstawnych Zleceń, wypłata środków w walucie po transakcji następuje po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Panelu Wypłata.
 9. W przypadku złożenia przez Użytkownika większej Oferty kwotowo, niż obecnie proponowane na Giełdzie Walut, następuje dopasowanie Oferty cząstkowo.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na dopasowanie Ofert cząstkowych, które pokryją się w pełni z jego Ofertą.
 11. Każda z Ofert cząstkowych zostanie dopasowana po kursie Operatora lub po kursie innego Użytkownika, kurs dopasowany najkorzystniejszy w danym momencie wymiany.
 12. W okresie aktywności Ofert, Kursy wyświetlane przez Operatora są dynamiczne (kurs aktualizowany jest co 3 sekundy).
 • 9.
 1. Złożenie Oferty po kursie własnym przez Użytkownika jest aktywne do momentu całkowitego dopasowania Oferty przeciwstawnej.
 2. W przypadku dopasowania cząstkowego, Użytkownik nie ma możliwości dokonania Anulowania Oferty uprzednio dopasowanej, natomiast może Anulować pozostałą część Oferty, która nie została dopasowana klikając przycisk Anuluj na Karcie „Historia transakcji i Operacji”.
 3. Kwota Transakcji rejestrowana na koncie użytkownika, którego zlecenie zostało zrealizowane w całości, podlega zaokrągleniu w dół. Kwota Transakcji rejestrowana na koncie użytkownika należącym do użytkownika, którego zlecenie nie zostało zrealizowane w całości podlega zaokrągleniu w górę. W wyniku zastosowania mechanizmu określonego w zdaniach poprzedzających, Kurs wymiany może być wyższy (Oferty Kupna) albo niższy (oferty Sprzedaży) od kursu ustalonego przez użytkownika.
 4. Kwota zawartej Transakcji podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W przypadku chęci Anulowania Oferty użytkownik może dokonać anulowania złożonej Oferty na Karcie „Historia transakcji i operacji” bez ponoszenia opłat związanych z dopasowaniem Oferty. Jedyną opłatą występującą wówczas będzie dokonanie wypłaty środków na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 6. Zlecenie Wymiany Walut nie może zostać zmodyfikowane przez Użytkownika.
 • 10.
 1. Po zawarciu Transakcji Operator ewidencjonuje środki pieniężne w zakładce Mój Amronet, Wpłaty i Wypłaty.
 2. Użytkownik otrzymuje od Operatora wiadomość e-mail na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika zawierający informacje o przeprowadzonej Transakcji.

Rozdział V

Dowody kupna i sprzedaży

 • 11.
 1. Operator ma obowiązek do dostarczania Użytkownikowi dowodu potwierdzającego wykonanie usługi związanej z dopasowaniem Oferty.
 2. Każdorazowo dowody transakcji będą dostępne dla Użytkownika w formie elektronicznej do pobrania.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona pierwszego dnia miesiąca za okres poprzedni zgodnie z danymi, które Użytkownik wskazał przy Rejestracji.
 4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na pobieranie i wydruk dowodów potwierdzających wykonane usługi po zakończeniu każdego miesiąca.
 5. Kopię wydruku Faktury VAT należy przechowywać oraz w przypadku potrzeby udostępnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Operator może wystawiać i przesyłać faktury z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010r., nr 249, poz. 1661) zwanego dalej Rozporządzeniem.
 7. Operator gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur VAT.
 8. Faktura VAT, będzie udostępniona dla Użytkownika do wydruku, po zalogowaniu się. Plik udostępniony w takiej formie nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r.

Rozdział VI

Zasady dotyczące opłat

 • 12.
 1. Rejestracja oraz korzystanie z kalkulatora walut jest usługą świadczoną na rzecz Użytkownika bezpłatnie.
 2. Operator z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w dopasowaniu przeciwstawnych Ofert Użytkownika pobiera prowizję, która maksymalnie wynosi 0,25% od wartości kwoty dopasowanej, w walucie Transakcji w zaokrągleniu w górę do najniższej 0,01 jednostki waluty transakcji.
 3. Prowizja tytułem pośrednictwa w dopasowaniu jest pobierana od każdego Użytkownika indywidualnie.
 4. Prowizja nie jest pobierana przez Operatora w przypadku Anulowania Oferty przez Użytkownika.
 5. W przypadku Anulowania Oferty, jedynym kosztem mogącym wystąpić jest koszt przelewu dotyczący dokonania wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z dyspozycją Użytkownika.
 6. Do prowizji Operatora zostaną doliczone koszty związane z wystąpieniem opłaty bankowej tytułem przelewu na konto Operatora lub tytułem wypłaty środków z konta Operatora na konto wskazane przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do dysponowania swoimi środkami po przeprowadzeniu transakcji dopasowania.

Rozdział VII

Wypłata środków

 • 13.
 1. Użytkownik ma prawo pozostawić środki na rachunku lub zlecić Operatorowi polecenie Wypłaty Środków w dowolnym momencie.
 2. Złożenie dyspozycji wypłaty wymaga potwierdzenia kodem SMS wysłanym na numer telefonu Użytkownika podanym w serwisie Amronet.pl do autoryzacji.
 3. Termin realizacji wypłaty i wpływu środków pieniężny na rachunek bankowy zdefiniowany w Koncie Użytkownika uzależniony jest od banku, do którego zlecamy wypłatę, rodzaju przelewu oraz godzin pracy systemu bankowego.
 • 14.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane wypłaty lub opóźnienia w przekazaniu środków pieniężnych, które wynikły z tytułu wpisania błędnego numeru rachunku bankowego, podania nieprawidłowych danych odbiorcy oraz wynikające ze względu na brak dodatkowych innych danych, nie wskazanych w regulaminie, które są niezbędne do realizacji wypłaty.

Rozdział VIII

Korespondencja

 • 15.
 1. Wszelką korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: pomoc@amronet.pl lub w formie pisemnej na adres: Payholding International Sp. z o.o. sp. k., Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.
 2. Operator pełni funkcję administratora danych osobowych zgodnie z przepisami – podstawa prawna RODO, o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, przekazanych w związku z wykonaniem usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział IX

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych, środki bezpieczeństwa finansowego

 • 16.
 1. Użytkownik wypełniając formularz Rejestracji udostępnia dobrowolnie swoje dane osobowe, które są przetwarzane przez Operatora, w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Dane osobowe użytkownika nie mogą być przekazywane przez Operatora innym Użytkownikom oraz innym podmiotom bez zgody Użytkownika – Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Operator w związku ze świadczeniem w Serwisie usług (opisane w § 4.) przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem jego prywatności, zgodnie z przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przedstawiamy w Polityce Prywatności.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik posiada wiedzę, że jego dane osobowe uległy zmianie, to jest zobowiązany do wprowadzenia poprawnych danych na Karcie „Moje Dane i Konta Bankowe”. Jeżeli ta czynność zostanie zaniechana przez Użytkownika, to Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

 

Rozdział X

Reklamacje

 • 17.
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowania usługi.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie na adres: Payholding  International Sp. z o.o. sp. k., Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, lub pocztą elektroniczną na adres email: pomoc@amronet.pl.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedz na reklamacje na adres e-mail, który wskazał przy danych Rejestracyjnych. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni, Operator przekaże informacje o przyczynie braku możliwości dotrzymania terminu. I wyznaczy termin jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Powyższy zapis o możliwości przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy Konsumenta
 4. Klientowi przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Operatora zawartego w odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

Rozdział XI

Polityka bezpieczeństwa finansowego

W zakresie niezbędnym do wykonywania przez Payholding International sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (Zwana dalej Operatorem) ciążącym na niej obowiązków wynikających z przepisów ustawy Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.0.1115) jest uprawniona do:

 • 18.

identyfikacji Użytkownika oraz weryfikację jego tożsamości, na podstawie przedstawionych dokumentów, w przypadku:

 1. Osoby fizycznej (Konsumenta)- serię i numer dowodu osobistego, paszport, kartę stałego pobytu lub inny dokument tożsamości,
 2. Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą- serię i numer dowodu osobistego, paszport, kartę stałego pobytu lub inny dokument tożsamości, numer identyfikacyjny podatnika (NIP), REGON
 3. osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dane identyfikacyjne podatnika (NIP), REGON oraz dane osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 4. Podmiotu zagranicznego – numer wpisu do właściwego rejestru krajowego, numer identyfikacyjny podatnika, jeżeli obwiązek nadania takiego numeru obowiązuje w kraju rezydencji podatkowej podmiotu, dane osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 • 19.

Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:

 1. weryfikacji jego tożsamości,
 2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 • 20.

bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych Użytkownika, w tym:

 1. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o Użytkowniku, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym Użytkownikiem,
 2. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
 3. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
 • 21.
 1. Operator, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, uprawniony jest do identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikacji jej tożsamość i umocowania do działania w imieniu Użytkownika.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 • 22.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem możliwości korzystania z www.amronet.pl , na skutek nie spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku Dyspozycji błędnie wydanych przez Użytkownika, w tym Dyspozycji złożonych omyłkowo.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Dyspozycje wydane w imieniu Użytkownika , lecz bez jego wiedzy i zgody przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do www.amronet.pl w wyniku nieskutecznego zabezpieczenia przez Użytkownika Hasła i Loginu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia czy odszkodowania w tym utratę zysku lub utratę pożytków poniesione przez Użytkownika tytułem korzystania lub niemożności korzystania z amronet.pl.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za koszty, odszkodowania, wydatki i inne zobowiązania na wypadek niewypłacalności, decyzji o zawieszeniu działalności Banku lub ogłoszenia upadłości, któregokolwiek Banku, z którym Operator współpracuje i jest zintegrowany.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlane kursy walut, gdyż z uwagi na połączenie internetowe mogą być wyświetlane z opóźnieniem i dlatego mogą być w danej chwili nie rzeczywiste.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, które wynikają z awarii systemów bankowych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek takich awarii będą realizowane następnego dnia roboczego po usunięciu awarii przez bank.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej np.: ewentualne kataklizmy, strajki, wojny lub inne nieprzewidziane okoliczności i wydarzenia losowe.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania sił wyższych.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu tego, że bank nie realizuje przelewów w dni wolne oraz poza godzinami pracy banku.

 

Rozdział XII

Odstąpienie od umowy

 • 23.

Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres: Payholding International Sp. z o.o., Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. lub drogą elektroniczną na pomoc@amronet.pl z e-maila, który stanowi login do Serwisu.

Rozdział XIII

Zmiany Regulaminu, wypowiedzenie umowy, wygaśniecie umowy

 • 24.
 1. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres: Payholding International Sp. z o.o. sp.k., Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. lub drogą elektroniczną na pomoc@amronet.pl z e-maila, który stanowi login do Serwisu. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wypowiedzeniu.
 2. Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione w wyniku dopasowania Ofert po złożonej dyspozycji wypłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia.
 3. W przypadku kliknięcia Zablokuj konto, jedynym kosztem mogącym wystąpić jest koszt przelewu dotyczący dokonania wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z pisemną dyspozycją Użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej www.amronet.pl. Informacja o zmianach w Regulaminie może zostać, również wysłana do Użytkowników pocztą elektroniczną na maila podanego przy Rejestracji.
 6. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika, w Regulaminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, z celami i interesem Serwisu www.amronet.pl lub Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, Operatorem wygasa w poniższych przypadkach:
  1. Operator stwierdzi, że Użytkownik nie logował się do Serwisu przez co najmniej 2 lata ani nie przeprowadził w tym okresie żadnej Transakcji niewymagającej logowania;
  2. gdy po wysłaniu na Adres Email Użytkownika jakiejkolwiek przewidzianej w niniejszym Regulaminie wiadomości Operator otrzyma wiadomość zwrotną wskazującą na to, że ten adres email jest nieaktywny lub już nie istnieje, a od ostatniego logowania Użytkownika do Serwisu lub od ostatniej Transakcji przeprowadzonej przez niego bez logowania upłynęło 12 miesięcy;
 9. Operator w przypadku wygaśnięcia umowy, w terminie 7 dni licząc, od wygaśnięcia umowy, wezwie kontrahenta do zadysponowania środkami znajdującymi się na rachunku – jeżeli takowe się znajdują oraz o wypłatę środków w ciągu 21 dni, licząc od dnia wysłania wezwania do zadysponowaniu środkami.

Tabela Opłat i Prowizji.

OPŁATY OGÓLNE
RODZAJ CZYNNOŚCI KOSZT DLA UŻYTKOWNIKA
Zarejestrowanie konta w serwisie Amronet.pl 0 PLN
Prowadzenie konta w serwisie Amronet.pl 0 PLN
Przyjęcie przelewu przez Amronet.pl 0 PLN
Prowizja za przewalutowanie środków 0.25%
Wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej 0 PLN
Blokowanie i odblokowanie konta w serwisie 0 PLN
Anulowanie złożonego zlecenia po kursie własnym 0 PLN
Zamknięcie Konta Użytkownika w Amronet.pl 0 PLN
PRZELEWY
RODZAJ CZYNNOŚCI KOSZT DLA UŻYTKOWNIKA
Wypłaty z serwisu
Przelewy w PLN
Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce 0 PLN
Przelewu walutowe
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do Alior Bank (dawny BPH, T-Mobile Usługi Bankowe) 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do PEKAO S.A. 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF do PKO BP S.A. (INTELIGO, dawna Nordea Bank) 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF, do Santander Bank Polska S.A. (dawny BZ WBK) 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do Raiffeisen Polbank 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do BGŻ BNP Paribas 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR, USD, GBP, CHF do Millennium Bank 0 PLN
Wypłata przelewem w EUR do mBank S.A. 6 PLN
Wypłata przelewem w USD, GBP i CHF do mBank S.A. 10 PLN
Wypłata EUR przelewem SEPA* do banków innych niż wymienionym w pkt. 2-8 0 PLN
Wypłata EUR przelewem do krajów nienależących do SEPA 6 PLN
Wypłata przelewem (tryb SHA**) w USD do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 10 PLN
Wypłata przelewem (tryb OUR***) w USD do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 100 PLN
Wypłata przelewem CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt. 2-10 10 PLN
Wypłata w EUR, GBP i CHF przelewem ekspresowym**** do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 70 PLN
Wypłata w USD przelewem ekspresowym (tryb SHA) do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 70 PLN
Wypłata w USD przelewem ekspresowym (tryb OUR) do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 170 PLN
ZWROT ŚRODKÓW
Zwrot środków w PLN
Zwrot środków w PLN do dowolnego banku w Polsce 0 PLN
Zwroty środków w walucie obcej
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do Alior Bank (dawny BPH, T-Mobile Usługi Bankowe) 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do PEKAO S.A. 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF do PKO BP S.A. (INTELIGO, dawna Nordea Bank) 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF do Santander Bank Polska S.A. (dawny BZ WBK) 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do Raiffeisen Polbank 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF, RUB do BGŻ BNP Paribas 0 PLN
Zwrot środków w EUR, USD, GBP, CHF do Millennium Bank 0 PLN
Zwrot środków w EUR do mBank S.A. 6 PLN
Zwrot środków w USD, GBP i CHF do mBank S.A. 10 PLN
Zwrot środków w EUR przelewem SEPA* do banków innych niż wymienionym w pkt. 2-8 0 PLN
Zwrot środków w EUR przelewem do krajów nienależacych do SEPA 6 PLN
Zwrot środków w USD do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 10 PLN
Zwrot środków w USD do banków innych niż wymienione w pkt. 2-8 10 PLN
INNE OPŁATY
Wystąpienie (jeżeli jest to możliwe) o anulowanie lub o zmianę dyspozycji przekazu zagranicznego (na zlecenie Klienta) 200 zł + koszty innych banków

 

*SEPA – przelew w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w walucie EUR realizowany najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

**Tryb SHA – opcja gdzie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W praktyce oznacza to, że zleceniodawca płaci koszty po stronie swojego banku (np. za tryb transakcji, realizację), a pozostałe koszty zostają potrącone w kwocie, którą ostatecznie otrzymuje odbiorca. Serwis Amronet.pl wyszedł naprzeciw swoim klientom i posiada w swojej ofercie najtańsze przelewy zagraniczne.

***Tryb OUR – Opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, tj. koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta pokrywa zleceniodawca. W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana kwota przelewu wraz ze wszelkimi kosztami pobranymi przez banki uczestniczące w transakcji. Natomiast odbiorca otrzyma kwotę docelową nie ponosząc przy tym kosztów.

W przypadku banków zintegrowanych z serwisem Amronet.pl: Alior Bank (dawny BPH SA, T-Mobile usługi bankowe), PEKAO SA, Santander Bank Polska (dawny BZWBK), PKO BP (dawny Nordea Bank, Inteligo), grupa mBank (BRE Bank, mBank, MultiBank), Raiffeisen Polbank, BNP BGŻ Paribas oraz Millenium Bank klient za wypłatę środków nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Wyjątek stanowi mBank, w ramach grupy mBanku (BRE Bank, mBank i MultiBank) występują opłaty za przelewy bankowe, 6 zł dla waluty EUR i 10 zł dla walut CHF, USD, GBP.

****Przelew ekspresowy – przelewy natychmiastowe, w których środki są księgowane w terminie D, a więc w dniu zlecenia z uwzględnieniem godziny granicznej (cut off time), do której powinna wpłynąć dyspozycja, aby płatność została zrealizowana na powyższych warunkach:

dla ekspres EUR i USD godzina (cut off time) to 13:00

dla ekspres GBP i CHF godzina (cut off time) to 09:30

W przypadku przeprowadzenia przez użytkownika transakcji niedozwolonych operator ma prawo odesłania środków na koszt użytkownika, obciążając jego konto opłatą manipulacyjną.