Będzie obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w styczniu dokona kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 pb, a cały cykl zakończy się z referencyjną stopą procentową na poziomie 3,50-3,75 proc. - wynika z miesięcznego raportu Societe General. Korzystne perspektywy inflacji (CPI spowolni z 3,7 proc. w 2012 roku do 2,1 proc. w 2013 roku i przejściowo może spaść poniżej 2 proc. w II kwartale 2013 roku), niższe ceny paliw i brak presji popytowej tworzy przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej.

więcej

Nowa miara poziomu życia

W Polsce poziom życia okazuje się wyższy niż wcześniej to oceniano. W tym roku powinniśmy prześcignąć Czechów. Eurostat opublikował w grudniu 2012 roku nowy alternatywny miernik poziomu życia. Jest nim faktyczne spożycie indywidualne per capita (Actual Individual Consumption) wyrażone w tzw. standardach siły nabywczej, czyli sztucznej walucie eliminującej różnice cen między krajami. Wskaźnik obejmuje spożycie gospodarstw domowych niezależnie od źródła finansowania, przez co bardziej nadaje się do porównań dobrobytu niż PKB per capita.

więcej

Dobre prognozy dla inwestorów

Chociaż światowa gospodarka w dalszym ciągu musi zmagać się z czołowym wiatrem, wielu analityków i menadżerów funduszy inwestycyjnych optymistycznie patrzy w przyszłość. Wielu inwestorów zakłada, że istnieje bezpośredni związek między sytuacją na giełdzie, a stanem gospodarki. Mijający rok pokazuje jednak, że tendencja wzrostu gospodarczego może okazać się bezużyteczna przy prognozowaniu zysków z inwestycji.

więcej

Gospodarka kończy rok w lepszej kondycji

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w grudniu 2012 roku wzrósł o 2,7 punktu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Tym samym listopadowy jego spadek miał charakter incydentalny wynikający głównie z gwałtownego ale krótkotrwałego załamania tempa napływu nowych zamówień. Obecnie zamówienia trafiające do przedsiębiorstw zdecydowanie wzrosły a wskaźnik wyprzedzający WWK powrócił do swego długookresowego trendu charakterystycznego dla spowolnienia gospodarczego.

więcej

Prognoza złotego na 2013 rok

Nawet o cztery procent wobec euro i franka szwajcarskiego oraz o dziesięć procent wobec dolara może się osłabić złoty w pierwszym półroczu 2013 roku - prognozują analitycy. Potem jest jednak szansa na odbicie. Euforia zakupów na giełdowych rynkach przełożyła się w ostatnich tygodniach również na umocnienie złotego. Inwestorzy chętnie kupują polską walutę, bo towarzyszący końcówce roku optymizm sprzyja podejmowaniu większego ryzyka. A ono zwykle objawia się właśnie w inwestowaniu między innymi w waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym znaczącym osłabieniu dolara.

więcej

Możliwa obniżka stóp procentowych w styczniu

Nie można wykluczyć obniżki stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu - uważa Jerzy Hausner, członek RPP. Jego zdaniem w 2014 r. inflacja może spaść poniżej dolnej granicy dopuszczalnego pasma odchyleń. Hausner dodał, że kluczowe znaczenie będzie miała marcowa projekcja inflacji NBP, który zdaniem członka RPP pokaże wpływ obecnej polityki pieniężnej na wzrost cen w najbliższych dwóch latach. Na grudniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb.

więcej

Polskie finanse publiczne są stabilne w długim okresie

Polska w krótkim okresie nie powinna zetknąć się ze wstrząsami fiskalnymi, w średnim okresie znajduje się w obszarze średniego ryzyka dla stabilności fiskalnej, a w długim okresie - w obszarze niskiego ryzyka - wynika z wtorkowego raportu Komisji Europejskiej. "Ogólnie wydaje się, że Polska nie napotka ryzyka wstrząsów fiskalnych w krótkim okresie.

więcej

Polski dobrobyt coraz wyższy

Z roku na rok rośnie dobrobyt Polaków w relacji do europejskiej średniej – wynika z danych Eurostatu. PKB na głowę mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej – ten popularny wskaźnik przedstawia najnowszy raport Eurostatu. Polska wypada w nim na poziomie 64 proc. średniej unijnej. W Europie najlepiej żyje się w Luksemburgu, Norwegii i Szwajcarii. Co ciekawe, w większości państw wskaźnik zamożności spadał w ciągu dwóch ostatnich lat. Polska jest wyjątkiem. Jeszcze w 2009 r. Wynosił 61 proc. unijnej średniej. W ubiegłym roku 69 proc.

więcej

Ceny zaczynają spadać

Piąty miesiąc z rzędu obniżył się Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. W grudniu spadł on o blisko 1 pkt proc. Niższa aktywność w gospodarce i stagnacja popytu skłaniają firmy do obniżania kosztów i cen, by wygrać z konkurencją – ocenia Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Najsilniejszy wpływ na spadek wskaźnika miało w grudniu ograniczanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Spadają ogólne koszty wytwarzania oraz jednostkowe koszty pracy. U ponad 65 proc.

więcej

Strony